تلکس خبری
prev next

گزارش تصویری

تازه ترین اخبار و رویدادها

۸۰

دقیقه کاهش زمان سفر شمال به جنوب کشور

۳۵

کیلومتر کاهش مسیر شمال به جنوب

۳۱

متر عرض آزادراه (۶ خط دو باند)

۶۳

کیلومتر طول آزادراه (قطعه ۱ و ۲)

وضعیت هواشناسی

اصفهان / تهران

۴۰

دقیقه کاهش زمان سفر تهران-اصفهان

۲

میلیون تن کاهش آلاینده‌ها در ۲۰ سال

۲۵۰

نفر در سال کاهش تلفات جاده‌ای

۷۳۰

میلیون تن کاهش مصرف سوخت