لزوم تخصیص بودجه صد میلیاردی قطعه سوم آزادراه شرق اصفهان

لزوم تخصیص بودجه صد میلیاردی قطعه سوم آزادراه شرق اصفهان

مجری طرح‌های زیربنایی استان اصفهان درباره تکمیل آزادراه شرق اصفهان گفت: ۸ کیلومتر باقیمانده قطعه دو آزادراه شرق اصفهان تا پایان سال تکمیل خواهد شد و برای تکمیل قطعه سوم آزادراه شرق اصفهان، ضرورت دارد که ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب این پروژه در سال جاری، تخصیص پیدا کند.

ادامه مطلب
مزایای اجتماعی و اقتصادی آزاد راه شرق سپاهان

مزایای اجتماعی و اقتصادی آزاد راه شرق سپاهان

شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا از زیر مجموعه های صندوق بازنشستگی کشوری که وظیفه شناسایی نقاط بهینه سرمایه گذاری برای صندوق بازنشستگی را دارد با بررسی هایی که انجام داد پروژه آزاد راهی شرق سپاهان را سود آور تشخیص داده و با ایجاد شرکت آزاد راه شرق سپاهان به صورت رسمی در این پروژه ورود کرد.

ادامه مطلب