سال نو مبارک باد

صدمبارک به تو آن عید که فردا باشدنـوروز نـوید وصـل دلـها بـاشـدامـیـد که با فضل خداوند جـلـیّسـال فـرج مـهـدی زهـرا باشـدسال نو بر شما مبارک باد

حلول ماه مبارک رمضان مبارک باد

حلول ماه مبارک رمضان بهار قرآن ماه عبادتهای عاشقانه نیایشهای عارفانه و بندگی خالصانه بر شما مبارک