عملیات اجرایی نصب اقلام ترافیکی در کلیه تبادلات آزادراه باهدف آشکارسازی ورودی و خروجی های آزادراه شرق سپاهان و هدایت ترافیکی ایمن

عملیات اجرایی نصب اقلام ترافیکی در کلیه تبادلات آزادراه باهدف آشکارسازی ورودی و خروجی های آزادراه شرق سپاهان و هدایت ترافیکی ایمن

عملیات اجرایی نصب اقلام ترافیکی در کلیه تبادلات آزادراه باهدف آشکارسازی ورودی و خروجی های آزادراه شرق سپاهان و هدایت ترافیکی ایمن

ادامه مطلب