آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره۵۲۹

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره۵۲۹

به گزارش روابط عمومی آزاد راه سپاهان ،((آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره۵۲۹)) ابلاغ شد. تجدید مناقصه عمومی موضوع مناقصه: عملیات تأمین و نصب روشنایی تقاطع فرودگاه در محل پروژه آزاد راه شرق سپاهان اصفهان برآورد تقریبی اجرای کار۶،۸۸۵،۸۶۸،۶۳۱ ریال مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ ۳۴۴،۲۹۳،۴۳۲ ریال تخصص مورد نیاز: دارای مجوز صلاحیت فنی از […]

ادامه مطلب